ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν περιγράφει την πολιτική που εφαρμόζεται επί της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων κίνησης, καθώς και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας «VRISKO DOCTOR.GR» (εφεξής ως «η υπηρεσία»).

Οι χρήστες της υπηρεσίας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα πολιτική και να προβούν στην χρήση της υπηρεσίας και/ή στην επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους όρους του παρόντος.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σύμφωνα με το ν. 2472/1997 είναι οι ιατροί ή οι επιστήμονες υγείας με τους οποίους οι χρήστες ζητούν να προγραμματίσουν ραντεβού.

Είδος δεδομένων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας :

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπληρώνουν οι χρήστες στη φόρμα εγγραφής (επώνυμο, όνομα, e-mail, τηλέφωνο (σταθερό, κινητό), τόπο κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, ασφαλιστικός φορέας). Ενδεχομένως να συλλέγονται και δεδομένα υγείας (ενδεικτικά χορήγηση φαρμάκων, ιατρικό ιστορικό ασθενούς) στη περίπτωση που οι χρήστες της υπηρεσίας συμπληρώσουν αυτά στο πεδίο ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ. Διευκρινίζεται ότι η συλλογή δεδομένων υγείας δεν είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας.

Επίσης συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται στα αρχεία εγγραφών (log files) του διακομιστή (server) του παρόντος ιστότοπου, πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι χρήστες (cookies), η IP (internet protocol) διεύθυνση, δεδομένα κίνησης και ειδικότερα οι κωδικοί πρόσβασης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια της επικοινωνίας με τον ιστότοπο, ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο, τη μορφοποίηση (το browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης), τη δρομολόγηση (ποια url επισκέπτεται ο χρήστης) της επικοινωνίας, καθώς και το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον ιστότοπο.

Η εταιρεία τηρεί Αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών σύμφωνα με το Ν.2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύει.

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων κίνησης :

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παροχή της υπηρεσίας και ειδικότερα ο προγραμματισμός ραντεβού με ιατρό ή με επιστήμονα υγείας από αυτούς που είναι καταχωρημένοι στον ιστότοπο, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις/παράπονα χρηστών της υπηρεσίας, η ανίχνευση απάτης.

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων κίνησης είναι η ανίχνευση απάτης.

Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του ιστότοπου (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων κίνησης:

Αποδέκτες των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών ή/και των δεδομένων κίνησης είναι :

Α) οι συνεργαζόμενοι με τον ιστότοπο ιατροί ή επιστήμονες υγείας,
Β) συνεργαζόμενα με τον ιστότοπο νομικά πρόσωπα και το προσωπικό τους
Γ) οι αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με σκοπό τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία NEWSPHONE HELLAS SA ως πάροχος της υπηρεσίας δεν εγγυάται για τον τρόπο χρήσης των δεδομένων από τους ανωτέρω αποδέκτες και ουδόλως ευθύνεται έναντι των υποκειμένων των δεδομένων για την τήρηση ή μη του νόμου από αυτούς όσον αφορά στα δεδομένα τους.

Έκταση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, στην καταχώριση στο σύστημα του ιστότοπου, στην προσωρινή αποθήκευση και στη διαβίβαση αυτών στους συνεργαζόμενους ιατρούς ή επιστήμονες υγείας με τους οποίους οι χρήστες προγραμμάτισαν ραντεβού.

Διάρκεια διατήρησης δεδομένων:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, καθώς και τα δεδομένα κίνησης διατηρούνται από τον παρόντα ιστότοπο μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων:

Αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 13 του ν. 2472/97, τα οποία μπορούν να ασκήσουν είτε στέλνοντας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Θησέως 280, Καλλιθέα είτε προωθώντας e-mail στην διεύθυνση info@vriskodoctor.gr

COOKIES

Δια του παρόντος ιστότοπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, του παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα ιστότοπο.

Υποχρεώσεις χρηστών

Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων από τους χρήστες του ιστότοπου. Εάν ο διαδικτυακός τόπος λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι χρήστης καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, έχει δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή αυτού, εφόσον πρόκειται για εγγεγραμμένο χρήστη, ή να του απαγορεύσει την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Στα δεδομένα έχει πρόσβαση μόνον ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας NEWSPHONE HELLAS SA. Λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων κατά τυχαίας ή παράνομης καταστροφής τους ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης αποθήκευσης, επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποκάλυψης.Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook