Περικλής
Δουζδαμπάνης

Νεφρολόγος
Δουζδαμπάνης Περικλής Ν.
Κορίνθου 275 & Ερμού, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
Δουζδαμπάνης Περικλής Ν. Κορίνθου 275 & Ερμού, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook